بار سنگين مسئوليت

روزي ابوحنيفه ـ از ائمه اربعه اهل سنت ـ در مسيري مي گذشت . كودكي را ديد كه در گل فرو رفته.
برگشت و به او گفت : گوش دار تا نيافتي
كودك در پاسخ گفت : افتادن من سهل است . اگر بيافتم ، تنها خودم افتاده ام . اما تو مواظب باش كه اگر پاي تو بلغزد ، همه مسلماناني كه بدنبال تو مي آيند ، خواهند لغزيد ! و در اين صورت برخاستن همه دشوار خواهد بود

/ 1 نظر / 4 بازدید