هلوع

اگر لینک بعضی از آدرس ها برایتان باز نشد از کوره در نروید ! و ما را به بی اطلاعی از سیستم فیلترینگ ج.ا.ا متهم نکنید ! .. شاید آن آدرس ها - تعمدا - برای آندسته از دوستانی نهاده شده باشد که اصرار دارند « هلوع » را مستند ببینند

شکستن هيبت گناه !

 

ـ اگه بتونی خودت رو راضی کنی که سر يک مرغ رو ببری ، اونوقت :

براحتی می تونی سر هزاران مرغ را هم ببری و نترسی !

ـ اگه بتونی خودت رو راضی کنی که اولين دروغ های زندگی ات را بگی ، اونوقت :

براحتی می تونی شب و روز دروغ بگی و اندوهگين نشی !

ـ اگه تونستی چشم از نگاه حرام نپوشونی ، اونوقت :

براحتی می تونی به هر هوسرانی چشم شهوت بندازی و دلت نلرزه !

ـ اگه سه روز پشت سرهم نماز صبحت قضاء شد ، اونوقت :

 تعجب نکن اگه نمازهای صبح ديگه ات هم براحتی قضاء بشه !

********************************

گناهان حرمتی دارند که تا وقتی به اونها نزديک نشديم ، هيبتشون شکسته نمی شه . اما اگر شکسته بشه چگونه می تونيم سنگينی و ثقالتش رو احساس بکنيم ؟

شايد برای همين باشه که توصيه کردند : به گناه « نزديک » نشويم !

  
نویسنده : یوسف ; ساعت ۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ٢٢ اسفند ۱۳۸٢